شرایط اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مشخص شد :: نشریه خبری پایدار


شرایط اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مشخص شد

درخواست حذف این مطلب
وی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مرتکبین جرائم این قانون که برای آنها مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز شرایط زیر مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از فروش مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند.کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر اقدام به حمل و یا استفاده از سلاح گرم در مقابله با مأموران کرده و یا رهبری و حمایت مالی از قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشند و اینکه در امر قاچاق از افراد زیر 18 سال استفاده کنند و یا اینکه فرد در ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه حکم قطعی اعدام حبس ابد و یا حبس بیش از 15 سال را داشته باشد.سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در سایر موارد مذکور در این قانون محکومین به اعدام حسب مورد به حبس درجه یک ( بین 25 تا 30 سال) و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر و محکومین به حبس ابد به حبس درجه دو و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند.نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: یک بند و دو تبصره دیگر از این طرح باقی مانده که در جلسه آینده کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.